Om metodiken

Genombrott är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete och metodiken bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det. Förändringar testas i liten skala.

Genombrottsmetodiken har sitt ursprung i det framgångsrika arbetssättet ”The Breakthrough Series”, framtaget av Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston, USA.

Det är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete med upplägg i form av gemensamma Lärande Seminarier och mellanliggande arbetsperioder på hemmaplan. SKR, (tidigare landstingsförbundet) introducerade metoden i Sverige 1997 och den har sedan dess använts och vidareutvecklats för svenska förhållanden.

Den är spridd över hela Europa och har använts för att bland annat korta köer och väntetider, minska vårdrelaterade infektioner, förbättra vården för olika sjukdomsgrupper och förbättra samverkan mellan olika vårdenheter

Forskningsområdet kring förbättringsarbete växer, Johan Thor, Jönköping Academy, läkare och specialist i socialmedicin, har med sin avhandling belyst detta. ”Getting going on getting better: how is systematic quality improvement established in a healthcare organization?: Implications for change management theory and practice” i Medical Management vid Karolinska Institutet.

Teamens arbete

Metodiken bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det. Team från olika enheter men med ett gemensamt förbättringsfokus samarbetar under en begränsad period för att lära av andra och varandra hur de kan förbättra och utveckla sin verksamhet.

Varje team formulerar tydliga, patientfokuserade mål och testar förändringar i liten skala. Effekterna av förändringarna följs upp med systematiska mätningar över tid. I arbetet lyfts evidensbaserad medicin och tidigare gjorda erfarenheter fram som exempel på vilka förändringar som kan göras. Metodiken syftar till att minska gapet mellan kunskap och praxis mellan det vi vet och det vi gör. Teamen får metodstöd under sitt arbete av en coach.

Coacher som finns i varje landsting och region med utbildning och erfarenhet.

Basen består av två huvudbeståndsdelar:

Tre fundamentala frågor

  • Vad är det vi vill uppnå?
  • Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
  • Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

PDSA-cykeln

Cykeln beskriver arbetsgången för att avgöra om en förändring är en förbättring och detta sker i fyra steg. PDSA-cykeln beskriver hur man testar en förändring genom att pröva den, observera vad som händer och sedan dra slutsatser av mätvärden och observationer. PDSA utgår från att den rätta lösningen/lösningarna får utvecklas efterhand – någon ”rätt” lösning finns alltså inte från start utan olika team/enheter kan komma fram till olika lösningar utifrån sina villkor. Man ska testa många idéer parallellt men varje testcykel ska dokumenteras för sig.

I arbetssättet ingår att team från olika enheter med gemensamt förbättringsfokus samarbetar under en begränsad period för att lära av andra och varandra hur de kan förbättra och utveckla sin verksamhet. Valt förbättringsområde kan vara en viss verksamhet till exempel psykiatrisk intensivvård, en viss diagnosgrupp; psykoser eller en process; delaktighet i vården.

Att arbeta med kunskap om förbättring och lärande innebär att man på ett strukturerat sätt arbetar med kontinuerliga förbättringar som fokuserar på patienten och sätter denne i centrum för vårdarbetet. Det är oftast de små förändringarna i vardagen som tillsammans leder till systemförändringar och därmed stora förbättringar för både patienter, närstående och personal. Det handlar om att med patienternas bästa i tankarna se över behandlingsmetoder, arbetsrutiner, inre organisation, processer, resursutnyttjande och arbetsfördelning.

”Inga idéer får missas!”

Intervju med Ann-Sofie Karlsson, områdeschef/Vårdutvecklare, Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö

Vad är skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd jämfört med att jobba med metodiken manuellt?

Det digitala stödet underlättar förbättringsarbetet genom att mängder med pappersdokument och filer på datorer inte längre behövs. All statistik sköts automatiskt via digitala stödet vilket frigör resurser.

Vilka fördelar ser du med det digitala stödet i din roll som ledare/chef?

En stor fördel är att det går att kombinera verksamhetsplan och förbättringsarbete. Den information som digitala stödet hjälper till att ta fram som är sådant som kan användas för att utveckla och utvärdera verksamheten.

Vad säger personalgruppen om det digitala stödet?

Den främsta reaktionen har varit ”WOW!”. Min personalgrupp består av 6 chefer och 15 paramedicinsk personal. De har uttryckt stor entusiasm och ser digitala stödet som ett bra verktyg för att ”målstyra” sin verksamhet. De som har sett stödet har uttryckt att programmet är visuellt snyggt och användarvänligt.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?

Patienterna uppskattar att regelbundet bli tillfrågade om sina upplevelser om vården i sin helhet, och särskilt när personalen parallellt arbetar med att förverkliga deras önskemål för en bättre vård. Patienterna ser då att deras åsikter faktiskt påver- kar vården.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?

Sjuksköterskestudenter som har förlagd praktik vid kliniken har fått i uppgift från sina lärosäten att ta fram ett förbättringsförslag som är relaterad till praktikplatsen. Dessa studenter har fått möjlighet att lämna sitt förbättringsförslag och genomföra en PDSA i det Digitala Stödet via Genombrott.nu. Inga förbättringsförslag får missas!

Vill du veta mer?

Är din arbetsplats intresserad av att använda Genombrott i ert förbättringsarbete? Kontakta Ola Winquist 072-567 66 23 ola.winquist@skr.se eller Catrin Hägerholm 072-254 58 28 catrin.hagerholm@skr.se

Anmäl intresse

”Personal har lättar att ta tag i förbättringar”

Intervju med Linn Risberg, skötare, Bup Avd 40 Linköping

Vad är skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd jämfört med att jobba med metodiken manuellt?

Enklare när det sköts via internet istället för papper.

På vilket sätt underlättar det digitala stödet ert förbättringsarbete?

Personal har lättare att ta tag i förändringar/förbättringar, lättare att få en överblick kring vad andra gör samt få idéer.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?

När vi har använt Ipaden och den har fungerat har vi fått okej respons från patienter, mindre från anhöriga.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?

En del bugg som vi rapporterat. Vi skulle vilja att alla som är administrativa ska kunna gå in och ta bort PDSA och inte bara ändra.